โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

เลขที่ 349 หมู่ 1 ตำบัลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210

ในปี พ.ศ.2528 อำเภอวังจันทร์ มีฐานะเป็นกิ่งอำเภอวังจันทร์ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ

17,000 คน  แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน มีสถานีอนามัย 7 แห่ง ไม่มีโรงพยาบาล

ดังนั้นจึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้น โดยได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

นายธวัชชัย ยืนหยัดชัย, นายวิชัย เดชชีวะ,  จ่าเอกกิมเช็ง  จิตต์จำนง, นายสมาน ธนะกนกวรรณ        

รวมพื้นที่ ประมาณ 25 ไร่

ในปี พ.ศ.2529 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อทำการก่อสรางอาคารผู้ป่วยนอก

และเริ่มเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก  โดยเป็นสาขาของโรงพยาบาลแกลง

ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2530 หลังจากนั้นได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร เพิ่มเติม

และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน 10 เตียง ในเดือน ธันวาคม 2531

โรงพยาบาลวังจันทร์ได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อให้เพียงพอ

ต่อการให้บริการ เช่น ห้องพิเศษพร้อมสุข, อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 30 เตียง, ตึกผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง

และอื่นๆ จนได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

การที่โรงพยาบาลวังจันทร์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้น  นอกจากได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐแล้ว ยังได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก ผู้นำท้องถิ่น คหบดี พ่อค้า และประชาชนในอำเภอวังจันทร์

และพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลตลอดมา

โรงพยาบาลวังจันทร์ สถานพยาบาลใกล้บ้าน ใกล้ใจ

โรงพยาบาลวังจันทร์ ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมพื้นที่อำเภอวังจันทร์ทั้งหมด

และยังขยายการบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ผู้รับบริการจากอำเภอแกลง

อำเภอบ้านค่าย อำเภอเขาชะเมา และอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรี  รวมทั้งยังเป็นโรงพยาบาล

ริมทางหลวงสายหลัก(สาย 344) พร้อมรองรับอุบัติเหตุจราจร  

โรงพยาบาลวังจันทร์ ยังทำหน้าที่โรงพยาบาลแม่ข่าย  สนับสนุนการดำเนินงาน ทีมงานสหวิชาชีพ

ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายในเครือข่ายบริการสุขภาพวังจันทร์

รวมทั้งหมด 7 แห่งอีกด้วย

โรงพยาบาลคุณภาพ ผู้รับบริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข 

โรงพยาบาลวังจันทร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

โดยดำเนินการตามมาตรฐาน HA ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาจะได้รับกับผู้รับบริการ

ทำให้ผู้มารับบริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

โรงพยาบาลวังจันทร์ ได้จัดบริการให้มีความหลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ

ให้สามารถมารับบริการได้ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกลไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลระยอง

เช่น การจัดบริการหน่วยไตเทียม , การจัดบริการคลินิกจิตเวช , การจัดบริการกายภาพบำบัด เป็นต้น

โรงพยาบาลวังจันทร์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น

เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการรู้สึกผ่อนคลาย  สบายใจ มีสถานที่ในการนั่งพักผ่อนหลายๆจุด

ระหว่างรอการรับบริการ  หรือมาเยี่ยมผู้ป่วย

โรงพยาบาลวังจันทร์ได้รับรางวัล เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล หลายรางวัล เช่น

สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ระดับทอง , น้ำประปาดื่มได้ ตามมาตรฐานกรมอนามัย ,

โรงครัว มาตรฐาน , การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น


 
Online:  1
Visits:  280,378
Today:  23
PageView/Month:  2,820