- เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 มค. 64

- เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อโครงการ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐G ) จำนวน ๑ คัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 มค. 64

- เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อโครงการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด

ประกาศ ณ วันที่ 11 มค. 64

- เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศ ณ วันที่ 11 มค. 64

- เรื่องเผยแพร่ประกาศฯ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธค. 63 

------------------------------------------------------------------------------------------

- เรื่องเผยแพร่ประกาศฯ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธค. 63 

- เรื่อง เผยแพร่เอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

ประกาศ ณ วันที่ 30  พย. 63 

- เรื่อง เผยแพร่เอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องบรรจุผงลงซองแบบอัตโนมัติ (ชาชง)

ประกาศ ณ วันที่ 25 พย. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

ประกาศ ณ วันที่ 23  พย. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องบรรจุผงลงซองแบบอัตโนมัติ (ชาชง)

ประกาศ ณ วันที่ 11  พย. 63 


- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตค. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตค. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตค. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตค. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตค. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตค. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตค. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน สำหรับโรงพยาบาลวังจันทร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 28 กย. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลวังจันทร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 31 สค. 63 

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 29 กค. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 1 กค. 63 

- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิย. 63

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 22 พค. 63

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 21 พค. 63 

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ ณ วันที่ 8 พค. 63

- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เม.ย. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

- รายละเอียดคุณลักษณะ ชุดแขวนเครื่องมือแพทย์กับเพดานพร้อมระบบก๊าซทางการแพทย์ (Ceiling Pendant)

- รายละเอียดคุณลักษณะ กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ

- รายละเอียดคุณลักษณะ เครื่องปั่นทางธนาคารเลือด (Serofuge)

ประกาศ ณ วันที่ 23 เม.ย. 63

- ประกาศจังหวัดระยอง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีค. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกระคุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ชุดส่องหลอดลม ชนิดไฟเบอร์ออฟติค (LARYNGOSCOPE) มี blade 4 ขนาด

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบตั้งพื้นชนิดชาร์ทได้

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดความดันลูกตาแบบชนิดไม่สัมผัส

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge)

ประกาศ ณ วันที่ 24 กพ. 63 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 กพ. 63

- ประกาศจังหวัดระยอง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ 

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโโนมัติ (AED)

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ชุดส่องหลอดลม ชนิดไฟเบอร์ออฟติด (LARYNGOSCOPE) มี blade 4 ขนาด

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบตั้งพื้นชนิดชาร์ทได้

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดความดันลูกตาแบบชนิดไม่สัมผัส

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge)

ประกาศ ณ วันที่ 21 มค. 63 

- รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผน ปีงบประมาณ 2562

- หนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนฯ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธค. 62 

 

- หนังสือรายงาน แบบ สขร.1 เดือน ตค 2562

- รายงาน แบบ สขร.1 ตค 2562

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธค. 62 

 

- หนังสือสั่งการให้เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธค. 62 

- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจัดซื้อรถพยาบาลเคลือบสารด้านจุลชีพ จำนวน 1 คัน)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจัดซื้อรถพยาบาลเคลือบสารด้านจุลชีพ จำนวน 1 คัน)

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธค. 62 


- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน) e-bidding

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน) e-bidding

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธค. 62 


- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน )

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธค. 62 


- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ) e-bidding

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ) e-bidding

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธค. 62 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) 

ประกาศ ณ วันที่ 29 สค.62 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) 

ประกาศ ณ วันที่ 21มิย.62 

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ)

 
 

 


 
 
   
   
   
   
 
Online:  2
Visits:  280,375
Today:  20
PageView/Month:  2,817