การจัดการความรู้ หรือ KM  “Knowledge Management”

        Knowledge Management หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า KM นั้นก็คือแนวทาง

การบริหาร แนวทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ของ

องค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่ว

ทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้, นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น คือ การรวบรวม

องค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนา

ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง

ให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

          ความรู้ คืออะไร ? 

          ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือ

ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ

สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง

การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา                                             

(ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

การจัดการความรู้ : เครือข่ายบริการสุขภาพวังจันทร์


ODOP : หนึ่งอำเภอ

หนึ่งประเด็นปัญหา

การดำเนินงานหนึ่งอำเภอ

หนึ่งประเด็นปัญหา(ODOP)นั้น    

หัวใจสำคัญอยู่ที่การให้ตัวแทน

จากทุกภาคส่วน (ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย) ได้มีบทบาทในการ

จัดลำดับความสำคัญของปัญหา

สาธารณสุขในระดับอำเภอ....       (อ่านต่อ...)


ODOP : การส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก

(รพ.วังจันทร์)

(อ่านต่อ...)

ODOP : การดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง

(รพ.สต.คลองเขต)

(อ่านต่อ...)

ODOP : การดูแลผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย

(รพ.สต.วังจันทร์)

(อ่านต่อ...)

ODOP : การพัฒนา

ตำบลนมแม่

(รพ.สต.พลงตาเอี่ยม)

(อ่านต่อ...)

ODOP : การแก้ไขปัญหา

โรคอุจจาระร่วง

(รพ.สต.สันติสุข)

(อ่านต่อ...)
  ODOP การดูแล

ผู้สูงอายุ

(รพ.สต.เขาตาอิ๋น)

(อ่านต่อ...)
  ODOP การดำเนินงาน

ป้องกันมะเร็งปากมดลูกฯ

(รพ.สต.เขาสิงห์โต)

(อ่านต่อ...)
       

Link KM : สาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค(สวคร)
 กรมสุขภาพจิต

 
 
KM ด้านสารสนเทศ(สสจ.บุรีรัมย์)
 
 
 
Online:  1
Visits:  280,380
Today:  25
PageView/Month:  2,822